วันนี้ทางสถาบัน “Thai Inter Flying” ได้มีการทำบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับทาง “Dream Wing”เพื่อผลักดันให้เกิดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของไทยสืบต่อไปครับ