วันที่ 11 กันยายน 2562
เวลา 12.00 น.

ทางสถาบันไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง
ร่วมกับท่าอากาศยานพิษณุโลก
และกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก
ทำการฝึกซ้อมตามแผนการปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
เมื่ออากาศยานเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการบิน
และการรับมืออย่างทันท่วงที เมื่อเกิดอุบัติเหตุ